OKRESOWE PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW

Co to jest przegląd placu zabaw?

To działania, których celem jest sprawdzenie placu zabaw pod kątem zużycia poszczególnych elementów i ich dalszej przydatności. Place zabaw powinny przechodzić przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.

Właściwy stan techniczny zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom, którymi w przypadku placów zabaw są nasze dzieci.

Przeglądy powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7:2009, które zawierają ogólne i szczegółowe wymagania oraz metody badań wyposażenia placów zabaw oraz PN-EN 1177 dotyczącej nawierzchni.

Jakie są rodzaje przeglądów?

Norma PN-EN 1176-1 i 7:2009 zaleca trzy rodzaje przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:

– kontrola regularna – okresowa (co 1 – 7 dni), – kontrola funkcjonalna (co 1 – 3 miesiące), – kontrola podstawowa roczna.

Kontrole okresowe umożliwiają ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą stwarzać połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, sprawdzenie ostrych krawędzi, braków elementów konstrukcyjnych, nadmiernego zużycia, kompletności i zwartości konstrukcji.

Kontrole funkcjonalne są przeglądami bardziej szczegółowymi, a ich celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu oraz jego zużycia.

Kontrole coroczne mają na celu ocenę ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów i nawierzchni. Podczas takiej kontroli należy również dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw. Coroczna kontrola może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części.

Wyniki wszelkich kontroli (w szczególności wykazujące usterki do usunięcia) powinny być odnotowane w tzw. książce kontroli placu zabaw przechowywanej wraz z dokumentacją obiektu.

Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na placu zabaw?

Celem właścicieli i zarządców placów zabaw takich jak: instytucje samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele prywatni, szkoły, przedszkola, ośrodki rekreacyjne itp., powinno być zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i minimalizowanie ryzyka. Każdy z powyższych podmiotów ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka użytkującego plac zabaw. Właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwy system kontroli określający zasady sprawdzania, utrzymania i konserwacji placu zabaw.

Kontrole powinny być wykonywane z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzeń. Z chwilą oddania placu zabaw do użytku, administrator powinien zadbać o przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie kontroli codziennych. Należy pamiętać, że kontrolom podlegają wszystkie elementy placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej, łącznie z koszami, ławkami i ogrodzeniem.

Raz na rok należy zlecić kontrolę podstawową wynikającą z normy PN-EN 1176-1 osobie kompetentnej.

Co oferujemy?

Przeglądy pogwarancyjne. Po upływie 2-letniego okresu eksploatacji urządzeń objętych gwarancją, proponujemy płatny przegląd oraz serwis zgodny z zaleceniami pokontrolnymi. Umożliwia to przedłużenie gwarancji na następne 2 lata.

Przeglądy funkcjonalne. Przeprowadzane raz na 3 m-ce wynikające z normy PN-EN 1176:2009 i obejmujące sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu oraz jego zużycia.

Przeglądy roczne. Wynikające z normy PN-EN 1176:2009 i obejmujące sprawdzenie stanu technicznego i ogólnego poziomu bezpieczeństwa placu zabaw.

  • Wymianę uszkodzonych elementów i likwidację zagrożeń w postaci ostrych krawędzi i zakleszczeń.
  • Poprawę stabilności konstrukcji w gruncie oraz uzupełnienie połączeń śrubowych i plastikowych osłon.
  • Renowację i zabezpieczenie elementów drewnianych przed wpływem warunków atmosferycznych.
  • Naprawę uszkodzeń w nawierzchniach.